Camilla


Sammankallande
Lennart Krusberg

E-mail: avel@astklubben.se

Josefine Jensen

E-mail: avel@astklubben.se


AVELSKOMMITTÉN INFORMERAR

Svenska Kennelklubben beslutade 2001 att det för varje ras ska finnas en rasspecifik avelsstrategi (RAS). RAS ska vara anpassat efter varje ras behov och situation. Strategierna ska vara lättförståeliga för såväl nya som gamla uppfödare.

Syftet med RAS är att vägleda uppfödare mot gemensamma mål vad gäller hälsa, mentalitet och exteriör. Oavsett om uppfödare tillhör rasklubben eller inte bör RAS följas. Riktlinjerna i avelsstrategin är rekommendationer.
Målen är mycket svåra att nå om inte alla uppfödare och hanhundsägare följer dessa rekommendationer, eftersom rasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur.

Vi i avelskommittén vill informera er medlemmar om att vi i år har reviderat vår rasspecifika avelsstrategi, den har ej publicerats ännu då vi väntar på statistik från Agria. Enligt
avdelningen för avel och hälsa på SKK skulle Agria ha släppt helt färsk statistik i april men de har nu skjutit upp releasen. SKK:s avdelning för avel och hälsa håller oss uppdaterade och vi kommer att publicera den reviderade rasspecifika avelsstrategin så fort vi får tillgång till Agrias statistik.

Med vänlig hälsning, Avelskommittén

Avelskommitteen söker en ny medarbetare som brinner för rasens framtid! 

Vi söker en ny medarbetare till avelskommitteen! Du ska värna om rasen och vilja bevara och utveckla den. Skicka ett mejl till sekreterare@astklubben.se med din intresseanmälan. 

VIKTIG INFORMATION

Information om Index (pdf)

Enkät till uppfödare av American Staffordshire Terrier.

Avelskommittén i American Staffordshire Terrierklubben - Sverige arbetar just nu med en utvärdering av vårt hälsoprogram nivå 2 gällande HD/ED och har i samband med den skickat ut en enkät till samtliga uppfödare av rasen. För att få en så korrekt bild av informationen som möjligt uppmanar vi nu alla uppfödare att delta i enkäten.
Enkäten har gått ut via mejl. Har du ej fått mejlet och är uppfödare av American Staffordshire Terrier kontakta AK på e-post:
avel@astklubben.se

/Amanda, Lennart

Utvärdering RAS 2016, läs den här.

"Hälsoprogram nivå 1 - NCL-A Ataxi"

Från och med maj 2016 har vi Hälsoprogram nivå 1 gällande NCL-A (Ataxi). Ett hälsoprogram nivå 1 betyder i praktiken att vi nu har möjlighet att centralregistrera Ataxi på SKK:s Hunddata.

För att Ataxi testa din hund samt centralregistrera resultatet hos SKK gör du följande:
1. Beställ ett test-kit från Antagene. Finns HÄR
2. Skriv ut en remiss från SKK. Finns HÄR
3. Bifoga test-kit och remiss till din veterinär i samband med att den utför testet. VIKTIGT att testet och remissen görs på samma besök hos din veterinär.
4. När du fått din hunds certifikat tar du en kopia på detta och skickar till SKK tillsammans med remissen veterinären fyllde i vid provtagningen.
KLART!

Det är tyvärr mycket svårt att centralregistrera resultat på hundar som är testade tidigare, men beroende på hur noga veterinären var vid besök finns det en liten chans att det går.
För mer info och hjälp kontakta SKK via mail: vet@skk.se eller telefon:
08-795 33 66

Vi hoppas att detta ska underlätta arbetet för uppfödare och ägare till American Stafforsdshire Terriers som nu slipper allt pappersarbete kring certifikaten. Vi hjälper gärna till och svarar på eventuella frågar kring vårt nya hälsoprogram. Maila oss på avel@astklubben.se

Uppdaterad information om Demodex-forskningen!

Läs mer här

Vad är Demodikos?

AK fick i uppdrag av styrelsen att svara på några frågor gällande centralregistrering hälsoprogram nivå 1 för Ataxi. Frågorna och svaren skall ge en bättre översikt på vad det innebär med hälsoprogram nivå 1.

Hur kommer det att påverka hundägare och uppfödare?
Här får man diskutera uppfödare emellan om vad som skulle kunna uppstå. Här kommer några tankar.

* Det kommer bli en ökad kostnad att testa om hundar om uppfödaren vill ha resultatet infört. Såvida det inte är gjort enligt SKK:s regler för registrering.

* Det är alltid en risk med ärvda hälsoresultat. Med hereditärt friförklarad menas att en hund genom sina fritestade anfäder antas vara fri från det sjukdomsanlaget. I dagsläget finns inga begränsningar avseende antalet generationer av hereditärt friade hundar i SKKs hälsoprogram, men eftersom osäkerheten i det hereditärt friande resultatet blir större för varje generation som går måste den enskilde uppfödaren själv bedöma vilken tilltro ett hereditärt friande resultat ska tillmätas. Ibland stämmer inte stamtavlor. Det verkar vara vanligare i vissa raser. Något att tänka på att om vi i vår ras anser att det sällan förekommer oriktiga stamtavlor, samtidigt som vi ibland fortfarande diskuterar återinförande av dna typning för att säkerställa stam? Tycker vi att det är så ovanligt förekommande att vi kan bortse från den risken? Ett exempel, låt säga att X uppfödare ska para en carrier tik med en i hunddata hereditärt fri hane. Någon av dessa hundar i härstamningen som är hereditärt fria i hunddata kanske egentligen är en annan hane än den som står där och den kan vara carrier. X uppfödare skulle då kanske föda upp affected valpar och det trots att han gjort ”allt rätt”. SKK avser att i framtiden, begränsa hereditärt fria hundar till tre generationer.

* Med centralregistrering blir det mindre papper för uppfödarna att hålla reda på.

Finns det ngn annan ras som har det? Vad tycker dom?
Det finns flera raser som har. Ett problem är det som beskrivs ovan. Titta i hunddata för att se hur det ser ut. Välj t.ex. hunden S33024/2003 under fliken veterinär, där står det CLAD fri hereditärt. Titta sedan på hundens pappa S14431/97 under veterinär, där står det CLAD fri DNA-test. Att vara fri hereditärt kan alltså pågå hur många generationer som helst. Är hunden testad utomland står det utomlands på veterinärklinik. Precis som med FCI röntgen. Irländska setterklubben har haft som syfte att eliminera sjukdomen CLAD med hälsoprogram 3, vilket de nu lyckats med. De har nu återgått till hälsoprogram 1.

Måste alla hundar testas för att registreras eller räcker det med clear by parentage?
Ingen hund kan frias hereditärt av SKK om inte de friande DNA-testresultaten i hundens härstamning finns registrerade av SKK. Du kan alltså inte komma med intyg från Antagene och få resultatet infört i hunddata i efterskott om du inte följt SKK:s krav för provtagning. Först efter att båda föräldradjuren testats clear enligt SKK:s krav (se nedan krav) kan deras avkommor bli hereditärt fria i hundata. SKK utfärdar heller aldrig intyg gällande hereditärt friade hundar då det kan vara svårt att garantera riktigheten.

Vilka instanser skall användas för provtagning?
Krav för att resultat från DNA test ska registreras i hunddata:
-SKK:s specifika remiss ska alltid användas
-Hundens ID ska kontrolleras av provtagande veterinär
-Det ska vara en veterinär som tar provet.
-Veterinären ska skicka provet till aktuellt laboratoriet.
-Veterinären och hundägaren ska underteckna remissen vid provtagningstillfället.
-Den ifyllda remissen skickas till SKK med en kopia på provsvaret från aktuellt laboratorium.
-Ovanstående gäller såväl svenska som utländska hundar
-Antagene har världspatent på testet. Antagen är godkänt av SKK. Ibland kan Antagene sammarbeta med mindre laboratorium t.ex. Optigen. Då godkänder SKK också resultatet från dem i de flesta fall. Det är alltså bara Antagen och laboratorium via dem som godkänns.

Forskningsprojekt Demodikos

Projekt Juvenil demodikos

Generell juvenil demodikos (GJD) är en relativt vanlig sjukdom som orsakas av att hundens hårsäckskvalster Demodex canis förökat sig abnormt mycket. Sjukdomen har en påtaglig raspredisposition och familjär utbredning. Tidiga rapporter har talat för en autosomal recessiv nedärvning. Till överrepresenterade raser hör enligt tidigare bullterrier, mops, amerikansk staffordshire terrier, staffordshire bullterrier, shar-pei, boxer och fransk bulldog. I en fall-kontrollbaserad studie hade amerikansk staffordshire terrier, staffordshire bullterrier och shar-pei 35, 17 respektive 7 gånger högre risk att utveckla sjukdomen jämfört med medelhunden. Andra faktorer som kön, invärtes parasitangrepp, dålig näringsstatus, östrus, allvarlig annan sjukdom och narkos visade sig inte vara kopplade till ökad risk för sjukdomen.

Genetiska faktorer har möjlighet att påverka hur resistent, respektive hur mottaglig en individ är för infektiösa tillstånd, inklusive parasitära sjukdomar. Hos människa har risken att utveckla demodikos visat sig vara kopplad till olika typer av så kallat humant leukocytantigen (HLA), något som är genetiskt bestämt. Sådana samband har också diskuterats på hund.

Avslutad forskning:

Molekylärgenetiska studier bidrar till ökad kunskap om den genetiska bakgrunden till sjukdomen GJD. Tre dokumenterade högriskraser har valts ut, amerikansk staffordshire terrier, staffordshire bullterrier och mops. Blodprover samlades in från friska kontroller över 3 år och fall (hundar som har eller har haft konstaterad juvenil demodikos). Vi undersökte om vissa typer av de genetiskt bestämda leukocytantigenerna medför ökad risk att utveckla GJD samtidigt som andra typer av leukocytantigen kan visa sig vara skyddande faktorer mor sjukdomen.

Med hjälp av så kallad Genome Wide Location Analysis (GWLA) ska vi kartlägga förändringar i arvsmassan för att hitta sjukdomsorsakande mutationer i generna.

För den här typen av studier behövde vi blodprover från hundra (100) fall samt hundra (100) friska kontrollhundar ur vardera rasen för att analyserna ska kunna genomföras, totalt 300 fall och 300 friska kontroller.

För att få veta mer, kontakta

Veterinär Kerstin Bergvall,
kerstin.bergvall@kv.slu.se
adress Avd för Kliniska Vetenskaper, SLU, Box 7054, 750 07 Uppsala

eller

Veterinär Susanne Åhman
susanne.ahman@bredband.net
adress Djurakuten, Kungstensgatan 58, 113 29 Stockholm